Giấy chứng nhận của Cha xứ

Bạn cần làm Hồ sơ nhận học bổng, hãy tải biểu mãu này về xin Cha xứ của bạn xác nhận. (Nếu không tải được hoặc file hỏng, xin liên hệ Anh Thái, ĐT: 01667.004.005, Email: [email protected], để lấy).

Anh Thái

Giấy chứng nhận của Trưởng nhóm

Giấy chứng nhận của trưởng nhóm SVCG Thanh hóa nơi bạn đang tham gia sinh hoạt. Bạn có nhu cầu làm Hồ sơ nhận học bổng hãy tải biểu mẫu này về xin trưởng nhóm của bạn chứng nhận. Hoặc BĐH các nhóm tải biểu mẫu này về lưu giữ khi có thành viên đến xin chứng nhận. (Nếu không tải được hoặc file hỏng, xin liên hệ Anh Thái, ĐT: 01667.004.005, Email: [email protected] để lấy).

Anh Thái

Hội Ngộ Di Dân Tại Miền Nam Lần Thứ XII

Thứ Hai, 01/05/2017, tại thánh đường giáo xứ Phú Trung – Tổng giáo phận Sài Gòn đã diễn ra ngày hội ngộ gặp mặt đồng hương giáo phận Thanh Hóa lần thứ XII.