Lượt xem: 4,414 - Ngày đăng: (09/10/2016)

Thư Chung Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi Cộng đồng Dân Chúa


Thư Chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi Cộng đồng Dân Chúa

sau Đại hội lần thứ XIII (năm 2016)


 

 

 

 

 

 
Hội đồng Giám mục Việt Nam