ERROR

Couldn't query this query string: SELECT tinid, tieude, ngaydang, anhtin FROM tintuc WHERE ngaydang<1330679595 AND newscatid = 20 AND subnewsid = 70 ORDER BY ngaydang DESC LIMIT 0, 5Lỗi khi thực thi câu lệnh SQL. Xin báo cho admin biết về lỗi này. Xin cảm ơn!
Back